ครงการสวัสดิการผู้ประกันตน

 
 

ร้านค้า สัญลักษณ์โครงการ ดาวน์โหลดข้อมูลร้านค้า การใช้สิทธิรับส่วนลด
ความรู้งานประกันสังคม ครงการสวัสดิการผู้ประกันตน  ลงทะเบียนจองสิทธิ์

 
 
โครงการการติดตั้งอุปกรณ์ NGV สำหรับรถยนตร์ 10,000 คันแรก จองเต็มแล้ว สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ไว้ เมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
โครงการ

โครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตนโครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตน

  เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานด้วยการใช้พาหนะขนาดเล็กในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสซื้อรถจักรยานยนต์คุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ ในการจัดหาสินค้าและให้สินเชื่อเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

หลักการและเหตุผล
   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันประหยัดพลังงาน เนื่องมาจาก ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเท่าที่ควร ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางและประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ด้วยการจัดทำโครงการจักรยานยนต์ ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนใช้รถจักรยานยนต์แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสซื้อรถจักรยานยนต์คุณภาพดี ราคาถูกและประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
1. เป็นผู้ประกันตน ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตน ได้แก่ นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงแรงงาน

เงื่อนไข
1. ผู้มีสิทธิสามารถซื้อรถจักรยานยนตร์ราคาพิเศษเฉพาะยี่ห้อ/รุ่น ที่เข้าร่วมโครงการรถจักรยานยนตร์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเท่านั้น
2. รถจักรยานยนตร์ในโครงการฯทุกรุ่นจะเป็นสีน้ำเงินแถบสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีของสำนักงานประกันสังคมและมีตราสัญลักษณ์ สปส.1506
3. แถมหมวกกันน็อค(สีขาว)และเสื้อแจ๊คเก็ต(สีเหลือง)ให้ฟรี

   สามารถซื้อรถจักรยานยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการรถจักรยานยนตร์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

 

บริษัท

รุ่น

ราคาพิเศษ

ผู้ประกันตน

ผ่อน/เดือน

( 3 ปี )

1. การูด้ามอเตอร์(ไทยแลนด์) - รุ่น Perfect 125 M  
พร้อมล้อแม็ก สตาร์ทไฟฟ้า(รถน้ำมัน)
34,288 บาท

1,180 บาท

- รุ่น การูด้า I GO SSO 1506(รถไฟฟ้า) 28,288 บาท 970 บาท

- รุ่น การูด้า II GO SSO 1506(รถไฟฟ้า)

  1,180 บาท
2. เอ.พี.ฮอนด้า - รุ่น NF 125 P แบบเวฟ 125 อาร์  
สตาร์ทเท้า ดิสก์เบรคหน้า
43,736 บาท 1,500 บาท
3. แพล็ททินัม มอเตอร์เซลส์ - Shopper รุ่น Monaco 150DJ-8 52,288 บาท 1,790 บาท
- รถไฟฟ้า รุ่น Smooth B   28,788 บาท 990 บาท
- รถไฟฟ้า รุ่น Sweet Z 32,688 บาท 1,120 บาท
4. เอส.พี.ซูซูกิ - Smash Revolution รุ่น FK 110 S 41,773 บาท 1,430 บาท
5. ไทก้า มอเตอร์เซลส - รุ่น Smart 125S-A(M)
แบบสตาร์ทมือ/ดิสก์หน้า/ล้อแม็ก
38,268 บาท 1,310 บาท
6. วงศ์วารี เทรดดิ้ง - รุ่น Vareta  110 ซี.ซี.
แบบสตาร์ทเท้า ดิสก์เบรกหน้า/ดรัมเบรคหลัง
36,688 บาท 1,260 บาท
7. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ - รุ่น Mio 115 ซี.ซี.
แบบสตาร์ทมือ/เท้า ดิสก์/ดรัมเบรค
44,271 บาท 1,520 บาท

 

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 14 ต่อปีตลอดระยะเวลากู้ 3 ปี (ต้นลดดอกลด)
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายต่างๆไว้แล้ว ได้แก่
- ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 2,438 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 1,000 บาท
- ค่าจดทะเบียนพรบ. (ปีแรก) จำนวน 1,350 บาท และค่าดำเนินการDealer
3. แถมหมวกกันน็อค(สีขาว)และแจ๊คเก็ต(สีเหลือง)ให้ฟรี
4. รถทุกรุ่นจะเป็นสีน้ำเงินแถบทองมีตราสัญลักษณ์ สปส.1506

 

ขั้นตอนการซื้อรถจักรยานยนตร์และการบริการหลังการขาย
1. ผู้ประกันตนสามารถรับแบบฟอร์มใบจองรถจักรยานยนตร์/ขอสินเชื่อได้ที่
1.1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่
1.2 สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด
1.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. กรณีขอสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ให้กรอกแบบฟอร์ม ตามข้างต้นพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือรับรองการทำงาน โดยต้องเป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.2 มีบัญชีเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
2.3 มีรายได้คงเหลือสิทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินกู้สวัสดิการ(ถ้ามี)และรายจ่ายอื่นๆที่ปรากฏในใบรับเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
2.4 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป
2.5 อายุผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน เมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 55 ปี
2.6 ผู้กู้และผู้ค้ำต้องทำงานอยู่ที่เดียวกัน
3. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์พร้อมเอกสารได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถฝากแบบฟอร์มให้สำนักงานประกันสังคมนำส่งให้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
4. ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อไม่เกิน 7 วันทำการ
5. บริษัทรถจักรยานยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อพร้อมทั้งนัดวัน เวลา และสถานที่ในการรับสินค้าให้ผู้ซื้อทราบ

ผู้มีสิทธิ                 
ผู้ประกันตน แสดงบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล / บัตรประกันสังคม
ข้าราชการ/ลูกจ้าง แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงแรงงาน
นายจ้าง

แสดงสำเนาหนังสือสำคัญขึ้นทะเบียน ประกันสังคมหรือหนังสือลงทะเบียน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

   

 


ำชี้แจ้งโครงการ

คำชี้แจงโครงการสวัสดิการผู้ประกันตน
     กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตนโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการเงิน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ด้วยเหตุที่สำนักงานประกันสังคมมีสมาชิกกองทุนประกันสังคมมากกว่า 8 ล้านคน แต่ละกลุ่มอาชีพมีความต้องการและความจำเป็นในการครองชีพแตกต่างกัน สำนักงานประกันสังคม จึงได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ด้วยการจัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตนขึ้น 4 โครงการ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ประกันตนในการซื้อสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่การครองชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยสำนักงานประกันสังคมใช้ศักยภาพองค์กรในการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ให้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในภาวะที่สินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทั้งนี้ โครงการสวัสดิการผู้ประกันตนเหล่านี้ ถือเป็นภารกิจปกติของสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ใช้เงินกองทุนประกันสังคมไปดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งภาคเอกชนและสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากสำนักงานประกันสังคม โครงการสวัสดิการผู้ประกันตน ประกอบด้วยโครงการดังที่กล่าวถึงรายละเอียดแล้วด้านต้น
      อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการสวัสดิการข้างต้นจะเน้นการช่วยเหลือผู้ประกันตน แต่นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิใดๆจากสำนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิในโครงการด้วยเช่นกัน

ข่าวประกันสังคม

T

สมศักดิ์  เยือนห้างแม็คโคร-ยันให้ส่วนลดจริง

สปส.จัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตน
แม็คโคร-ท็อปส์ให้ส่วนลดพิเศษผู้ประกันตน
สปส.แจงการจองมอเตอร์ไซค์สปส.แจงการจองมอเตอร์ไซค์
สปส.เคลียร์จยย.ราคาถูกไม่ใช่รถค้างสต็อก
สปส.จัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตน
สปส.ร่วมมือไทยธนาคารในโครงการเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อผู้ประกันตน
สปส.รุกอีสานเดินหน้าโครงการบ้านสปส.1506 ที่อุบลและศรีสะเกษ
สปส.เพิ่มทางเลือกใหม่แก่นายจ้างในการส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-payment
สปส. ประกาศใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสังคม
สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถมาเบิกยาต้านไวรัสได้
ตกงาน ไม่ต้องตกใจ สปส.ดูแลให้

 

# ข่าวอื่นๆ #

 

โหวตหมวดสินค้า/บริการที่คุณต้องการให้ทางเราจัดหามาเพื่อเป็นสินค้าสวัสดิการราคาพิเศษ

 
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
คลิกที่นี้เพื่อดูรูป
  www.discountthai.com © 2004 -  2006