ครงการสวัสดิการผู้ประกันตน

 
 

ร้านค้า สัญลักษณ์โครงการ ดาวน์โหลดข้อมูลร้านค้า การใช้สิทธิรับส่วนลด
ความรู้งานประกันสังคม ครงการสวัสดิการผู้ประกันตน   

 
 
 
โครงการ


 

โครงการ สวัสดิการ การซื้อ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

(ภาคบังคับเฉพาะรถยนต์) ราคาพิเศษ ทีนี่เร็วๆ นี้ โปรดติดตาม...

 


โครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตน

  โครงการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกันตน เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานด้วยการใช้พาหนะขนาดเล็กในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสซื้อรถจักรยานยนต์คุณภาพดีราคาถูกกว่...
  ดาวน์โหลดรายละเอียด


  


ำชี้แจ้งโครงการ

คำชี้แจงโครงการสวัสดิการผู้ประกันตน
     กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตนโดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการเงิน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ด้วยเหตุที่สำนักงานประกันสังคมมีสมาชิกกองทุนประกันสังคมมากกว่า 8 ล้านคน แต่ละกลุ่มอาชีพมีความต้องการและความจำเป็นในการครองชีพแตกต่างกัน สำนักงานประกันสังคม จึงได้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ด้วยการจัดโครงการสวัสดิการผู้ประกันตนขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ประกันตนในการซื้อสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่การครองชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยสำนักงานประกันสังคมใช้ศักยภาพองค์กรในการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ให้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในภาวะที่สินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทั้งนี้ โครงการสวัสดิการผู้ประกันตนเหล่านี้ ถือเป็นภารกิจปกติของสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ใช้เงินกองทุนประกันสังคมไปดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งภาคเอกชนและสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆจากสำนักงานประกันสังคม โครงการสวัสดิการผู้ประกันตน ประกอบด้วยโครงการดังที่กล่าวถึงรายละเอียดแล้วด้านต้น
      อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการสวัสดิการข้างต้นจะเน้นการช่วยเหลือผู้ประกันตน แต่นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิใดๆจากสำนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิในโครงการด้วยเช่นกัน

     

โหวตหมวดสินค้า/บริการที่คุณต้องการให้ทางเราจัดหามาเพื่อเป็นสินค้าสวัสดิการราคาพิเศษ

  www.discountthai.com © 2004 -  2006